Så här använder du EHK

Småhusköpare, bjuder enklast in sin husleverantör till sin huskalkyl, så denne i lugn och ro kan stämma av resultaten då husdata läggs in i kalkylen. När man väl är överens om byggnadens energiprestanda kan man ”låsa” kalkylen och spara den låste versionen som en del av köpekontraktet. Mätdata kan sen stämmas sedan av mot utlovad prestanda. I avtalet bör konsekvensen av eventuella avvikelser klaras ut.

Byggherre till flerbostadshus eller lokalbyggnad bjuder in aktuella leverantörer till kalkylsidan. Ansvar för vilka personer som ska ta ansvar för att lägga in data bestäms. Betrakta energikalkylen som en bygghandling. Under byggets olika skeden; program-, system-, projektering- och byggskede kan det sen bli aktuelllt att revidera kalkylen som i slutänden blir en relationshandling. Klargör vem som ansvarar för olika indata och vem som tar ansvar för att slutresultatet överensstämmer med ”utlovade” prestanda.

Dokumentation som underlag för alla väsentliga energiindata ska finnas, även sådana indata som köldbryggor av väsentliga konstruktionsdelar ska finnas dokumenterade så de kan granskas kritiskt (det är ett krav om byggnaden ska certifieras som passivhus).

Till energikalkylen bör en kontrollplan kopplas. Hur ska ingående prestanda kontrolleras, mätas och verifieras?

Byggare i egenregi, kan använda EHK för att samordna de olika delsystemens prestanda (olika konsultfack) och underlätta resultatuppföljning (viktigt i läroprocessen). EHK sparar pengar genom att vara enkel och hanterbar vilket underlättar revidering av kalkylen under projektets olika faser. EHK underlättar därför optimeringsinsatser, så att fokus läggs på de byggdelar som ger lägst energiförluster till lägst inversteringskostnad.

Mätuppföljning underlättas med den beräkningsmodul som ingår i EHK som normaliserar energianvändningen och gör den jämförbar med normala driftförutsättningar.