Välkommen till Energihuskalkyl.

Nuvarande version 2.0 är anpassad till Svebys referensvärden och FEBY12 metodik.

En uppdatering till 3.0 planeras för att anpassa kalkylerna till BEN2 och de nya klimatfiler som Boverket publicerat. 3.0 kommer också anpassas till FEBY18 och beräkning av värmeförlusttal baserat på DVUT som valts utifrån max 3 dagars tidskonstant. Tills dess kan värmeförlusttalet beräknas med 2.0 och sedan justeras utifrån skillnaden i DVUT enligt anvisning i FEBY18 (www.feby.se).

Är du inte inbjuden till en byggnad, krävs en användarlicens, men beräkning av byggnadens värmeförluster som Värmeförlusttal, Um och tidskonstant är dock fritt tillgängligt via demoversionen eller via registrering för en byggnad. 

Energihuskalkyl är programmet som hjälper dig att ställa krav på energieffektiva byggnader, beräkna dess energianvändning, samt mäta och följa upp. Här ges också praktiska tips och kunskaper. Energihuskalkyl är till nytta:För kommunen är det ett verktyg för att ställa energikrav för egna byggnader eller vid markanvisningar eller tomträttsavtal. Genom att såväl indata som resultat är tydligt redovisade kan handlingarna snabbt granskas av kontrollerande part. Energidata sparas i en databas för kommande uppföljningar och energideklaration.För byggherren underlättas granskning av anbudshandlingar genom att låta samtliga anbudsgivare redovisa energiprestanda för sitt anbud med ifyllda data i Energihuskalkyl.

För husleverantören/entreprenören är Energihuskalkyl det snabbaste och enklaste kalkylstödet för att i tidigt anbudsskede ta fram anbudshandlingar.

 

Ver 1.0 kan fortfarande väljas för dig som redan lagt upp en byggnad i det äldre systemet.

Metoder och kriterier enligt FEBY18 finns på hemsidan för Forum för Energieffektivt Byggande, se www. feby.se.